Traditional

和萬州楊使君四絕句·白槿花

秋蕣晚英無艷色,何因栽種在人家。
使君自別羅敷面,爭解回頭愛白花。

Simplified

和万州杨使君四绝句·白槿花

秋蕣晚英无艳色,何因栽种在人家。
使君自别罗敷面,争解回头爱白花。

Pronunciation

hé wàn zhōu yáng shǐ jūn sì jué jù · bái jǐn huā

qiū shùn wǎn yīng wú yàn sè , hé yīn zāi zhǒng zài rén jiā 。
shǐ jūn zì bié luó fū miàn , zhēng jiě huí tóu ài bái huā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.