Traditional

和於中丞登越王樓作

圖畫越王樓,開緘慰別愁。
山光涵雪冷,水色帶江秋。
雲島孤征雁,煙帆一葉舟。
向風舒霽景,如伴謝公遊。

Simplified

和于中丞登越王楼作

图画越王楼,开缄慰别愁。
山光涵雪冷,水色带江秋。
云岛孤征雁,烟帆一叶舟。
向风舒霁景,如伴谢公游。

Pronunciation

hé yú zhōng chéng dēng yuè wáng lóu zuò

tú huà yuè wáng lóu , kāi jiān wèi bié chóu 。
shān guāng hán xuě lěng , shuǐ sè dài jiāng qiū 。
yún dǎo gū zhēng yàn , yān fān yī yè zhōu 。
xiàng fēng shū jì jǐng , rú bàn xiè gōng yóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.