Traditional

和人日晚景宴昆明池詩

春余足光景。
趙李舊經過。
上林柳腰細。
新豐酒徑多。
小船行釣鯉。
新盤待摘荷。
蘭臯徒稅駕。
何處有淩波。

Simplified

和人日晚景宴昆明池诗

春余足光景。
赵李旧经过。
上林柳腰细。
新丰酒径多。
小船行钓鲤。
新盘待摘荷。
兰皋徒税驾。
何处有凌波。

Pronunciation

hé rén rì wǎn jǐng yàn kūn míng chí shī

chūn yú zú guāng jǐng , zhào lǐ jiù jīng guò , shàng lín liǔ yāo xì , xīn fēng jiǔ jìng duō , xiǎo chuán xíng diào lǐ , xīn pán dài zhāi hé , lán gāo tú shuì jià , hé chǔ yǒu líng bō ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.