Traditional

和人題真娘墓

虎丘山下劍池邊,長遣遊人嘆逝川。
罥樹斷絲悲舞席,出雲清梵想歌筵。
柳眉空吐效顰葉,榆莢還飛買笑錢。
一自香魂招不得,隻應江上獨嬋娟。

Simplified

和人题真娘墓

虎丘山下剑池边,长遣游人叹逝川。
罥树断丝悲舞席,出云清梵想歌筵。
柳眉空吐效颦叶,榆荚还飞买笑钱。
一自香魂招不得,只应江上独婵娟。

Pronunciation

hé rén tí zhēn niáng mù

hǔ qiū shān xià jiàn chí biān , cháng qiǎn yóu rén tàn shì chuān 。
juàn shù duàn sī bēi wǔ xí , chū yún qīng fàn xiǎng gē yán 。
liǔ méi kōng tǔ xiào pín yè , yú jiá huán fēi mǎi xiào qián 。
yī zì xiāng hún zhāo bù dé , zhī yīng jiāng shàng dú chán juān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.