Traditional

和令公問劉賓客歸來稱意無之作

水南秋一半,風景未蕭條。
皂蓋回沙苑,籃輿上洛橋。
閑嘗黃菊酒,醉唱紫芝謠。
稱意那勞問,請錢不早朝。

Simplified

和令公问刘宾客归来称意无之作

水南秋一半,风景未萧条。
皂盖回沙苑,篮舆上洛桥。
闲尝黄菊酒,醉唱紫芝谣。
称意那劳问,请钱不早朝。

Pronunciation

hé líng gōng wèn liú bīn kè guī lái chēng yì wú zhī zuò

shuǐ nán qiū yī bàn , fēng jǐng wèi xiāo tiáo 。
zào gài huí shā yuàn , lán yú shàng luò qiáo 。
xián cháng huáng jú jiǔ , zuì chàng zǐ zhī yáo 。
chēng yì nà láo wèn , qǐng qián bù zǎo zhāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.