Traditional

和令狐相公寄劉郎中兼見示長句

日月天衢仰面看,尚淹池鳳滯臺鶯。
碧幢千裏空移鎮,赤筆三年未轉官。
別後縱吟終少興,病來雖飲不多歡。
酒軍詩敵如相遇,臨老猶能一據鞍。

Simplified

和令狐相公寄刘郎中兼见示长句

日月天衢仰面看,尚淹池凤滞台莺。
碧幢千里空移镇,赤笔三年未转官。
别后纵吟终少兴,病来虽饮不多欢。
酒军诗敌如相遇,临老犹能一据鞍。

Pronunciation

hé líng hú xiāng gōng jì liú láng zhōng jiān jiàn shì cháng jù

rì yuè tiān qú yǎng miàn kàn , shàng yān chí fèng zhì tái yīng 。
bì chuáng qiān lǐ kōng yí zhèn , chì bǐ sān nián wèi zhuǎn guān 。
bié hòu zòng yín zhōng shǎo xīng , bìng lái suī yǐn bù duō huān 。
jiǔ jūn shī dí rú xiāng yù , lín lǎo yóu néng yī jù ān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.