Traditional

和令狐相公新於郡內栽竹百竿拆壁開軒旦夕對

七言五韻梁園修竹舊傳名,久廢年深竹不生。
千畝荒涼尋未得,百竿青翠種新成。
墻開乍見重添興,窗靜時聞別有情。
煙葉蒙籠侵夜色,風枝蕭颯欲秋聲。
更登樓望尤堪重,千萬人家無一莖。
[汴州人家並無竹。
]

Simplified

和令狐相公新于郡内栽竹百竿拆壁开轩旦夕对

七言五韵梁园修竹旧传名,久废年深竹不生。
千亩荒凉寻未得,百竿青翠种新成。
墙开乍见重添兴,窗静时闻别有情。
烟叶蒙笼侵夜色,风枝萧飒欲秋声。
更登楼望尤堪重,千万人家无一茎。
[汴州人家并无竹。
]

Pronounciation

hé líng hú xiāng gōng xīn yú jùn nèi zāi zhú bǎi gān chāi bì kāi xuān dàn xī duì

qī yán wǔ yùn liáng yuán xiū zhú jiù chuán míng , jiǔ fèi nián shēn zhú bù shēng 。
qiān mǔ huāng liáng xún wèi dé , bǎi gān qīng cuì zhǒng xīn chéng 。
qiáng kāi zhà jiàn zhòng tiān xīng , chuāng jìng shí wén bié yǒu qíng 。
yān yè mēng lóng qīn yè sè , fēng zhī xiāo sà yù qiū shēng 。
gēng dēng lóu wàng yóu kān zhòng , qiān wàn rén jiā wú yī jīng 。
[ biàn zhōu rén jiā bìng wú zhú 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.