Traditional

和仲良春晚即事

春在已愁熱,夏來還解涼。
一年又如許,萬事更須忙。
情薄忘花減,心危願歲穰。
平生隻坐嬾,何藥療嵇康。

Simplified

和仲良春晚即事

春在已愁热,夏来还解凉。
一年又如许,万事更须忙。
情薄忘花减,心危愿岁穰。
平生只坐嬾,何药疗嵇康。

Pronunciation

hé zhòng liáng chūn wǎn jí shì

chūn zài yǐ chóu rè , xià lái huán jiě liáng 。
yī nián yòu rú xǔ , wàn shì gēng xū máng 。
qíng báo wàng huā jiǎn , xīn wēi yuàn suì ráng 。
píng shēng zhī zuò lǎn , hé yào liáo jí kāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.

Comments

Frank Watson's picture

Poetic Translation

Literal Character Translation

 
Harmony Middle-Brother Good Spring Night Promptly Affair
 
Spring is already anxious hot,
Summer comes still loosens cool.
One year again as permits,
Ten-thousand affairs still must busy.
Feeling weak forget flowers decrease,
Heart precarious ambition years abundant.
Peaceful life lone sit lazy,
What medicine cured mountain happy.
 
 
Literal Word Translation
 
Poem-in-Reply Middle Good Spring Evening Prompted-by Affairs
 
Spring at already worry-about heating-up,
Summer comes still removes cool.
One year again as-if promise,
All things change must be-busy.
Feeling weak forget flowers diminish,
Heart endanger hope years abundant.
All-one’s-life a seat lazy,
What medical-treatment Ji-Mountain healthy

Report SPAM