Traditional

和侃法師三絕詩 三

回首河堤望。
眷眷嗟離絕。
誰言舊國人。
到在他鄉別。

Simplified

和侃法师三绝诗 三

回首河堤望。
眷眷嗟离绝。
谁言旧国人。
到在他乡别。

Pronunciation

hé kǎn fǎ shī sān jué shī sān

huí shǒu hé dī wàng , juàn juàn jiē lí jué , shuí yán jiù guó rén , dào zài tā xiāng bié ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.