Traditional

和元少尹新授官

官穩身應泰,春風信馬行。
縱忙無苦事,雖病有心情。
厚祿兒孫飽,前驅道路榮。
花時八入直,無暇賀元兄。

Simplified

和元少尹新授官

官稳身应泰,春风信马行。
纵忙无苦事,虽病有心情。
厚禄儿孙饱,前驱道路荣。
花时八入直,无暇贺元兄。

Pronunciation

hé yuán shǎo yǐn xīn shòu guān

guān wěn shēn yīng tài , chūn fēng xìn mǎ xíng 。
zòng máng wú kǔ shì , suī bìng yǒu xīn qíng 。
hòu lù ér sūn bǎo , qián qū dào lù róng 。
huā shí bā rù zhí , wú xiá hè yuán xiōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.