Traditional

和劉評事永樂閑居見寄

白社幽閑君暫居,青雲器業我全疏。
看封諫草歸鸞掖,尚賁衡門待鶴書。
蓮聳碧峰關路近,荷翻翠扇水堂虛。
自探典籍忘名利,欹枕時驚落蠹魚。

Simplified

和刘评事永乐闲居见寄

白社幽闲君暂居,青云器业我全疏。
看封谏草归鸾掖,尚贲衡门待鹤书。
莲耸碧峰关路近,荷翻翠扇水堂虚。
自探典籍忘名利,欹枕时惊落蠹鱼。

Pronunciation

hé liú píng shì yǒng lè xián jū jiàn jì

bái shè yōu xián jūn zàn jū , qīng yún qì yè wǒ quán shū 。
kàn fēng jiàn cǎo guī luán yè , shàng bì héng mén dài hè shū 。
lián sǒng bì fēng guān lù jìn , hé fān cuì shàn shuǐ táng xū 。
zì tàn diǎn jí wàng míng lì , qī zhěn shí jīng luò dù yú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.