Traditional

和友人洛中春感

莫悲金谷園中月,莫嘆天津橋上春。
若學多情尋往事,人間何處不傷神?

Simplified

和友人洛中春感

莫悲金谷园中月,莫叹天津桥上春。
若学多情寻往事,人间何处不伤神?

Pronunciation

hé yǒu rén luò zhōng chūn gǎn

mò bēi jīn gǔ yuán zhōng yuè , mò tàn tiān jīn qiáo shàng chūn 。
ruò xué duō qíng xún wǎng shì , rén jiān hé chǔ bù shāng shén ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.