Traditional

和宇文京兆遊田詩

小苑禁門開。
長楊獵客來。
懸知畫眉罷。
走馬向章臺。
澗寒泉反縮。
山晴雲倒回。
熊饑自舐掌。
鴈驚獨銜枚。
美酒余杭醉。
芙蓉即奉杯。

Simplified

和宇文京兆游田诗

小苑禁门开。
长杨猎客来。
悬知画眉罢。
走马向章台。
涧寒泉反缩。
山晴云倒回。
熊饥自舐掌。
鴈惊独衔枚。
美酒余杭醉。
芙蓉即奉杯。

Pronunciation

hé yǔ wén jīng zhào yóu tián shī

xiǎo yuàn jīn mén kāi , cháng yáng liè kè lái , xuán zhī huà méi bà , zǒu mǎ xiàng zhāng tái , jiàn hán quán fǎn suō , shān qíng yún dǎo huí , xióng jī zì shì zhǎng , yàn jīng dú xián méi , měi jiǔ yú háng zuì , fú róng jí fèng bēi ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.