Traditional

和宇文內史入重陽閣詩

北原風雨散。
南宮容衛疎。
待詔還金馬。
儒林歸石渠。
徒懸仁壽鏡。
空聚茂陵書。
竹淚垂秋筍。
蓮衣落夏蕖。
顧成始移廟。
陽陵正徙居。
舊蘭憔悴長。
殘花爛熳舒。
別有昭陽殿。
長悲故婕妤。

Simplified

和宇文内史入重阳阁诗

北原风雨散。
南宫容卫疎。
待诏还金马。
儒林归石渠。
徒悬仁寿镜。
空聚茂陵书。
竹泪垂秋笋。
莲衣落夏蕖。
顾成始移庙。
阳陵正徙居。
旧兰憔悴长。
残花烂熳舒。
别有昭阳殿。
长悲故婕妤。

Pronunciation

hé yǔ wén nèi shǐ rù zhòng yáng gé shī

běi yuán fēng yǔ sàn , nán gōng róng wèi shū , dài zhào huán jīn mǎ , rú lín guī shí qú , tú xuán rén shòu jìng , kōng jù mào líng shū , zhú lèi chuí qiū sǔn , lián yī luò xià qú , gù chéng shǐ yí miào , yáng líng zhèng xǐ jū , jiù lán qiáo cuì cháng , cán huā làn màn shū , bié yǒu zhāo yáng diàn , cháng bēi gù jié yú ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.