Traditional

和宇文內史春日遊山詩

遊客值春輝。
金鞍上翠微。
風逆花迎面。
山深雲濕衣。
鴈持一足倚。
猿將兩臂飛。
戍樓侵嶺路。
山村落獵圍。
道士封君達。
仙人丁令威。
煮丹於此地。
居然未肯歸。

Simplified

和宇文内史春日游山诗

游客值春辉。
金鞍上翠微。
风逆花迎面。
山深云湿衣。
鴈持一足倚。
猿将两臂飞。
戍楼侵岭路。
山村落猎围。
道士封君达。
仙人丁令威。
煮丹于此地。
居然未肯归。

Pronunciation

hé yǔ wén nèi shǐ chūn rì yóu shān shī

yóu kè zhí chūn huī , jīn ān shàng cuì wēi , fēng nì huā yíng miàn , shān shēn yún shī yī , yàn chí yī zú yǐ , yuán jiāng liǎng bì fēi , shù lóu qīn lǐng lù , shān cūn luò liè wéi , dào shì fēng jūn dá , xiān rén dīng líng wēi , zhǔ dān yú cǐ dì , jū rán wèi kěn guī ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.