Traditional

和寄樂天

賢愚類相交,人情之大率。
然自古今來,幾人號膠漆。
近聞屈指數,元某與白乙。
旁愛及弟兄,中歡避家室。
松筠與金石,未足喻堅密。
在車如輪轅,在身如肘腋。
又如風雲會,天使相召匹。
不似勢利交,有名而無實。
頃我在杭歲,值君之越日。
望愁來儀遲,宴惜留景疾。
坐耀黃金帶,酌酡赪玉質。
酣歌口不停,狂舞衣相拂。
平生賞心事,施展十未一。
會笑始啞啞,離嗟乃啷啷。
餞筵才收拾,征棹遽排比。
後恨苦綿綿,前歡何卒卒。
居人色慘淡,行子心紆郁。
風袂去時揮,雲帆望中失。
宿酲和別思,目眩心忽忽。
病魂黯然銷,老淚淒其出。
別君隻如昨,芳歲換六七。
俱是官家身,後期難自必。
[籍田賦雲:難望歲而自必。
]

Simplified

和寄乐天

贤愚类相交,人情之大率。
然自古今来,几人号胶漆。
近闻屈指数,元某与白乙。
旁爱及弟兄,中欢避家室。
松筠与金石,未足喻坚密。
在车如轮辕,在身如肘腋。
又如风云会,天使相召匹。
不似势利交,有名而无实。
顷我在杭岁,值君之越日。
望愁来仪迟,宴惜留景疾。
坐耀黄金带,酌酡赪玉质。
酣歌口不停,狂舞衣相拂。
平生赏心事,施展十未一。
会笑始哑哑,离嗟乃啷啷。
饯筵才收拾,征棹遽排比。
后恨苦绵绵,前欢何卒卒。
居人色惨淡,行子心纡郁。
风袂去时挥,云帆望中失。
宿酲和别思,目眩心忽忽。
病魂黯然销,老泪凄其出。
别君只如昨,芳岁换六七。
俱是官家身,后期难自必。
[籍田赋云:难望岁而自必。
]

Pronunciation

hé jì lè tiān

xián yú lèi xiāng jiāo , rén qíng zhī dà shuài 。
rán zì gǔ jīn lái , jī rén hào jiāo qī 。
jìn wén qū zhǐ shù , yuán mǒu yǔ bái yǐ 。
páng ài jí dì xiōng , zhōng huān bì jiā shì 。
sōng yún yǔ jīn shí , wèi zú yù jiān mì 。
zài chē rú lún yuán , zài shēn rú zhǒu yè 。
yòu rú fēng yún huì , tiān shǐ xiāng zhào pǐ 。
bù sì shì lì jiāo , yǒu míng ér wú shí 。
qǐng wǒ zài háng suì , zhí jūn zhī yuè rì 。
wàng chóu lái yí chí , yàn xī liú jǐng jí 。
zuò yào huáng jīn dài , zhuó tuó chēng yù zhì 。
hān gē kǒu bù tíng , kuáng wǔ yī xiāng fú 。
píng shēng shǎng xīn shì , shī zhǎn shí wèi yī 。
huì xiào shǐ yǎ yǎ , lí jiē nǎi lāng lāng 。
jiàn yán cái shōu shí , zhēng zhào jù pái bǐ 。
hòu hèn kǔ mián mián , qián huān hé zú zú 。
jū rén sè cǎn dàn , xíng zǐ xīn yū yù 。
fēng mèi qù shí huī , yún fān wàng zhōng shī 。
sù chéng hé bié sī , mù xuàn xīn hū hū 。
bìng hún àn rán xiāo , lǎo lèi qī qí chū 。
bié jūn zhī rú zuó , fāng suì huàn liù qī 。
jù shì guān jiā shēn , hòu qī nán zì bì 。
[ jí tián fù yún : nán wàng suì ér zì bì 。
]

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.