Traditional

和尹從事懋泛洞庭

平湖一望上連天,林景千尋下洞泉。
忽驚水上光華滿,疑是乘舟到日邊。

Simplified

和尹从事懋泛洞庭

平湖一望上连天,林景千寻下洞泉。
忽惊水上光华满,疑是乘舟到日边。

Pronunciation

hé yǐn cóng shì mào fàn dòng tíng

píng hú yī wàng shàng lián tiān , lín jǐng qiān xún xià dòng quán 。
hū jīng shuǐ shàng guāng huá mǎn , yí shì chéng zhōu dào rì biān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.