Traditional

和尹懋秋夜遊灉湖

坐嘯人事閑,佳遊野情發。
山門送落照,湖口升微月。
林尋猿狖居,水戲黿鼉穴。
朔風吹飛雁,芳草亦雲歇。

Simplified

和尹懋秋夜游灉湖

坐啸人事闲,佳游野情发。
山门送落照,湖口升微月。
林寻猿狖居,水戏鼋鼍穴。
朔风吹飞雁,芳草亦云歇。

Pronunciation

hé yǐn mào qiū yè yóu yōng hú

zuò xiào rén shì xián , jiā yóu yě qíng fā 。
shān mén sòng luò zhào , hú kǒu shēng wēi yuè 。
lín xún yuán yòu jū , shuǐ xì yuán tuó xué 。
shuò fēng chuī fēi yàn , fāng cǎo yì yún xiē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.