Traditional

和尹懋秋夜遊灉湖

灉湖佳可遊,既近復能幽。
林裏棲精舍,山間轉去舟。
雁飛江月冷,猿嘯野風秋。
不是迷鄉客,尋奇處處留。

Simplified

和尹懋秋夜游灉湖

灉湖佳可游,既近复能幽。
林里栖精舍,山间转去舟。
雁飞江月冷,猿啸野风秋。
不是迷乡客,寻奇处处留。

Pronunciation

hé yǐn mào qiū yè yóu yōng hú

yōng hú jiā kě yóu , jì jìn fù néng yōu 。
lín lǐ qī jīng shè , shān jiān zhuǎn qù zhōu 。
yàn fēi jiāng yuè lěng , yuán xiào yě fēng qiū 。
bù shì mí xiāng kè , xún qí chǔ chǔ liú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.