Traditional

和州留別穆郎中

播遷悲遠道,搖落感衰容。
今日猶多難,何年更此逢。
世交黃葉散,鄉路白雲重。
明發看煙樹,唯聞江北鐘。

Simplified

和州留别穆郎中

播迁悲远道,摇落感衰容。
今日犹多难,何年更此逢。
世交黄叶散,乡路白云重。
明发看烟树,唯闻江北钟。

Pronunciation

hé zhōu liú bié mù láng zhōng

bō qiān bēi yuǎn dào , yáo luò gǎn shuāi róng 。
jīn rì yóu duō nán , hé nián gēng cǐ féng 。
shì jiāo huáng yè sàn , xiāng lù bái yún zhòng 。
míng fā kàn yān shù , wéi wén jiāng běi zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.