Traditional

和張十八秘書謝裴相公寄馬

齒齊膘足毛頭膩,秘閣張郎叱撥駒。
洗了頷花翻假錦,走時蹄汗踏真珠。
青衫乍見曾驚否?
紅栗難賒得飽無?
丞相寄來應有意,遣君騎去上雲衢。

Simplified

和张十八秘书谢裴相公寄马

齿齐膘足毛头腻,秘阁张郎叱拨驹。
洗了颔花翻假锦,走时蹄汗踏真珠。
青衫乍见曾惊否?
红栗难赊得饱无?
丞相寄来应有意,遣君骑去上云衢。

Pronunciation

hé zhāng shí bā mì shū xiè péi xiāng gōng jì mǎ

chǐ qí biāo zú máo tóu nì , mì gé zhāng láng chì bō jū 。
xǐ liǎo hàn huā fān jiǎ jǐn , zǒu shí tí hàn tà zhēn zhū 。
qīng shān zhà jiàn zēng jīng fǒu ?
hóng lì nán shē dé bǎo wú ?
chéng xiāng jì lái yīng yǒu yì , qiǎn jūn qí qù shàng yún qú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.