Traditional

和張監觀赦

日禦臨雙闕,天街儼百神。
雷茲作解氣,歲復建寅春。
喜候開星驛,歡聲發市人。
金環能作賦,來入管弦聲。

Simplified

和张监观赦

日御临双阙,天街俨百神。
雷兹作解气,岁复建寅春。
喜候开星驿,欢声发市人。
金环能作赋,来入管弦声。

Pronunciation

hé zhāng jiān guān shè

rì yù lín shuāng què , tiān jiē yǎn bǎi shén 。
léi zī zuò jiě qì , suì fù jiàn yín chūn 。
xǐ hòu kāi xīng yì , huān shēng fā shì rén 。
jīn huán néng zuò fù , lái rù guǎn xián shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.