Traditional

和微之嘆槿花

朝榮殊可惜,暮落實堪嗟。
若向花中比,猶應勝眼花。

Simplified

和微之叹槿花

朝荣殊可惜,暮落实堪嗟。
若向花中比,犹应胜眼花。

Pronunciation

hé wēi zhī tàn jǐn huā

zhāo róng shū kě xī , mù luò shí kān jiē 。
ruò xiàng huā zhōng bǐ , yóu yīng shèng yǎn huā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.