Traditional

和思黯居守獨飲偶醉見示六韻,時夢得和篇先

宮漏滴漸闌,城烏啼復歇。
此時若不醉,爭奈千門月。
主人中夜起,妓燭前羅列。
歌袂默收聲,舞鬟低赴節。
弦吟玉柱品,酒透金杯熱。
朱顏忽已酡,清奏猶未闋。
妍詞黯先唱,逸韻劉繼發。
鏗然雙雅音,金石相磨戛。

Simplified

和思黯居守独饮偶醉见示六韵,时梦得和篇先

宫漏滴渐阑,城乌啼复歇。
此时若不醉,争奈千门月。
主人中夜起,妓烛前罗列。
歌袂默收声,舞鬟低赴节。
弦吟玉柱品,酒透金杯热。
朱颜忽已酡,清奏犹未阕。
妍词黯先唱,逸韵刘继发。
铿然双雅音,金石相磨戛。

Pronunciation

hé sī àn jū shǒu dú yǐn ǒu zuì jiàn shì liù yùn , shí mèng dé hé piān xiān

gōng lòu dī jiàn lán , chéng wū tí fù xiē 。
cǐ shí ruò bù zuì , zhēng nài qiān mén yuè 。
zhǔ rén zhōng yè qǐ , jì zhú qián luó liè 。
gē mèi mò shōu shēng , wǔ huán dī fù jié 。
xián yín yù zhù pǐn , jiǔ tòu jīn bēi rè 。
zhū yán hū yǐ tuó , qīng zòu yóu wèi què 。
yán cí àn xiān chàng , yì yùn liú jì fā 。
kēng rán shuāng yǎ yīn , jīn shí xiāng mó jiá 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.