Traditional

和我年三首

我年五十七,榮名得幾許。
甲乙三道科,蘇杭兩州主。
才能本淺薄,心力虛勞苦。
可能隨眾人,終老於塵土?
我年五十七,歸去誠已遲。
歷官十五政,數若珠累累。
野蘋始賓薦,場苗初縶維。
因讀管蕭書,竊慕大有為。
及遭榮遇來,乃覺才力羸。
黃紙詔頻草,朱輪車載脂。
妻孥及仆使,皆免寒與饑。
省躬私自愧,知我者微之。
永懷山陰守,未遂嵩陽期。
如何坐留滯,頭白江之湄?
我年五十七,榮名得非少。
報國竟何如,謀身猶未了。
昔嘗速官謗,恩大而懲小。
一黜鶴辭軒,七年魚在沼。
將枯鱗再躍,經鎩翮重矯。
白日上昭昭,青雲高渺渺。
平生頗同病,老大相宜曉。
紫綬足可榮,白頭不為夭。
夙懷慕箕潁,晚節期松筱。
何當闕下來,同拜陳情表。

Simplified

和我年三首

我年五十七,荣名得几许。
甲乙三道科,苏杭两州主。
才能本浅薄,心力虚劳苦。
可能随众人,终老于尘土?
我年五十七,归去诚已迟。
历官十五政,数若珠累累。
野苹始宾荐,场苗初絷维。
因读管萧书,窃慕大有为。
及遭荣遇来,乃觉才力羸。
黄纸诏频草,朱轮车载脂。
妻孥及仆使,皆免寒与饥。
省躬私自愧,知我者微之。
永怀山阴守,未遂嵩阳期。
如何坐留滞,头白江之湄?
我年五十七,荣名得非少。
报国竟何如,谋身犹未了。
昔尝速官谤,恩大而惩小。
一黜鹤辞轩,七年鱼在沼。
将枯鳞再跃,经铩翮重矫。
白日上昭昭,青云高渺渺。
平生颇同病,老大相宜晓。
紫绶足可荣,白头不为夭。
夙怀慕箕颍,晚节期松筱。
何当阙下来,同拜陈情表。

Pronunciation

hé wǒ nián sān shǒu

wǒ nián wǔ shí qī , róng míng dé jī xǔ 。
jiǎ yǐ sān dào kē , sū háng liǎng zhōu zhǔ 。
cái néng běn qiǎn báo , xīn lì xū láo kǔ 。
kě néng suí zhòng rén , zhōng lǎo yú chén tǔ ?
wǒ nián wǔ shí qī , guī qù chéng yǐ chí 。
lì guān shí wǔ zhèng , shù ruò zhū léi léi 。
yě píng shǐ bīn jiàn , cháng miáo chū zhí wéi 。
yīn dú guǎn xiāo shū , qiè mù dà yǒu wéi 。
jí zāo róng yù lái , nǎi jué cái lì léi 。
huáng zhǐ zhào pín cǎo , zhū lún chē zài zhī 。
qī nú jí pū shǐ , jiē miǎn hán yǔ jī 。
shěng gōng sī zì kuì , zhī wǒ zhě wēi zhī 。
yǒng huái shān yīn shǒu , wèi suì sōng yáng qī 。
rú hé zuò liú zhì , tóu bái jiāng zhī méi ?
wǒ nián wǔ shí qī , róng míng dé fēi shǎo 。
bào guó jìng hé rú , móu shēn yóu wèi liǎo 。
xī cháng sù guān bàng , ēn dà ér chěng xiǎo 。
yī chù hè cí xuān , qī nián yú zài zhǎo 。
jiāng kū lín zài yuè , jīng shā hé zhòng jiǎo 。
bái rì shàng zhāo zhāo , qīng yún gāo miǎo miǎo 。
píng shēng pō tóng bìng , lǎo dà xiāng yí xiǎo 。
zǐ shòu zú kě róng , bái tóu bù wéi yāo 。
sù huái mù jī yǐng , wǎn jié qī sōng xiǎo 。
hé dāng què xià lái , tóng bài chén qíng biǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.