Traditional

和敏中洛下即事 時敏中為殿中分司。

昨日池塘春草生,阿連新有好詩成。
花園到處鶯呼入,驄馬遊時客避行。
水暖魚多似南國,人稀塵少勝西京。
洛中佳境應無限,若欲諳知問老兄。

Simplified

和敏中洛下即事 时敏中为殿中分司。

昨日池塘春草生,阿连新有好诗成。
花园到处莺呼入,骢马游时客避行。
水暖鱼多似南国,人稀尘少胜西京。
洛中佳境应无限,若欲谙知问老兄。

Pronunciation

hé mǐn zhōng luò xià jí shì shí mǐn zhōng wéi diàn zhōng fēn sī 。

zuó rì chí táng chūn cǎo shēng , ā lián xīn yǒu hǎo shī chéng 。
huā yuán dào chǔ yīng hū rù , cōng mǎ yóu shí kè bì xíng 。
shuǐ nuǎn yú duō sì nán guó , rén xī chén shǎo shèng xī jīng 。
luò zhōng jiā jìng yīng wú xiàn , ruò yù ān zhī wèn lǎo xiōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.