Traditional

和新樓北園偶集

從孫公度周巡官韓秀才盧秀才範處士小飲鄭侍禦判官周劉二從事皆先歸聞君新樓宴,下對北園花。
主人既賢豪,賓客皆才華。
初筵日未高,中飲景已斜。
天地為幕席,富貴如泥沙。
嵇劉陶阮徒,不足置齒牙。
臥甕鄙畢卓,落帽嗤孟嘉。
芳草供枕藉,亂鶯助喧嘩。
醉鄉得道路,狂海無津涯。
一歲春又盡,百年期不賒。
同醉君勿辭,獨醒古所嗟。
銷愁若沃雪,破悶如剖瓜。
稱觴起為壽,此樂無以加。
歌聲凝貫珠,舞袖飄亂麻。
相公謂四座,今日非自誇。
有奴善吹笙,有婢彈琵琶。
十指纖若筍,雙鬟黳如鴉。
履舄起交雜,杯盤散紛拿。
歸去勿擁遏,倒載逃難遮。
明日宴東武,後日遊若耶。
豈獨相公樂,謳歌千萬家。

Simplified

和新楼北园偶集

从孙公度周巡官韩秀才卢秀才范处士小饮郑侍御判官周刘二从事皆先归闻君新楼宴,下对北园花。
主人既贤豪,宾客皆才华。
初筵日未高,中饮景已斜。
天地为幕席,富贵如泥沙。
嵇刘陶阮徒,不足置齿牙。
卧瓮鄙毕卓,落帽嗤孟嘉。
芳草供枕藉,乱莺助喧哗。
醉乡得道路,狂海无津涯。
一岁春又尽,百年期不赊。
同醉君勿辞,独醒古所嗟。
销愁若沃雪,破闷如剖瓜。
称觞起为寿,此乐无以加。
歌声凝贯珠,舞袖飘乱麻。
相公谓四座,今日非自夸。
有奴善吹笙,有婢弹琵琶。
十指纤若笋,双鬟黳如鸦。
履舄起交杂,杯盘散纷拿。
归去勿拥遏,倒载逃难遮。
明日宴东武,后日游若耶。
岂独相公乐,讴歌千万家。

Pronunciation

hé xīn lóu běi yuán ǒu jí

cóng sūn gōng dù zhōu xún guān hán xiù cái lú xiù cái fàn chǔ shì xiǎo yǐn zhèng shì yù pàn guān zhōu liú èr cóng shì jiē xiān guī wén jūn xīn lóu yàn , xià duì běi yuán huā 。
zhǔ rén jì xián háo , bīn kè jiē cái huá 。
chū yán rì wèi gāo , zhōng yǐn jǐng yǐ xié 。
tiān dì wéi mù xí , fù guì rú ní shā 。
jí liú táo ruǎn tú , bù zú zhì chǐ yá 。
wò wèng bǐ bì zhuó , luò mào chī mèng jiā 。
fāng cǎo gōng zhěn jiè , luàn yīng zhù xuān huá 。
zuì xiāng dé dào lù , kuáng hǎi wú jīn yá 。
yī suì chūn yòu jìn , bǎi nián qī bù shē 。
tóng zuì jūn wù cí , dú xǐng gǔ suǒ jiē 。
xiāo chóu ruò wò xuě , pò mèn rú pōu guā 。
chēng shāng qǐ wéi shòu , cǐ lè wú yǐ jiā 。
gē shēng níng guàn zhū , wǔ xiù piāo luàn má 。
xiāng gōng wèi sì zuò , jīn rì fēi zì kuā 。
yǒu nú shàn chuī shēng , yǒu bì dàn pí pá 。
shí zhǐ xiān ruò sǔn , shuāng huán yī rú yā 。
lǚ xì qǐ jiāo zá , bēi pán sàn fēn ná 。
guī qù wù yōng è , dǎo zài táo nán zhē 。
míng rì yàn dōng wǔ , hòu rì yóu ruò yé 。
qǐ dú xiāng gōng lè , ōu gē qiān wàn jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.