Traditional

和晨興因報問龜兒

冬旦寒慘淡,雲日無晶輝。
當此歲暮感,見君晨興詩。
君詩亦多苦,苦在兄遠離。
我苦不在遠,纏綿肝與脾。
西院病孀婦,後床孤侄兒。
黃昏一慟後,夜半一起時。
病眼兩行血,衰鬢萬莖絲。
咽絕五臟脈,消滲百骸脂。
雙目失一目,四肢斷兩肢。
不如溘然盡,安用半活為。
誰謂荼蘗苦,荼蘗甘如飴。
誰謂湯火熱,湯火冷如澌。
前時君寄詩,憂念問阿龜。
喉燥聲氣窒,經年無報辭。
及睹晨興句,未吟先涕垂。
因茲漣漣際,一吐心中悲。
茫茫四海間,此苦唯君知。
去我四千裏,使我告訴誰。
仰頭向青天,但見雁南飛。
憑雁寄一語,為我達微之。
弦絕有續膠,樹斬可接枝。
唯我中腸斷,應無連得期。

Simplified

和晨兴因报问龟儿

冬旦寒惨澹,云日无晶辉。
当此岁暮感,见君晨兴诗。
君诗亦多苦,苦在兄远离。
我苦不在远,缠绵肝与脾。
西院病孀妇,后床孤侄儿。
黄昏一恸后,夜半一起时。
病眼两行血,衰鬓万茎丝。
咽绝五脏脉,消渗百骸脂。
双目失一目,四肢断两肢。
不如溘然尽,安用半活为。
谁谓荼蘖苦,荼蘖甘如饴。
谁谓汤火热,汤火冷如澌。
前时君寄诗,忧念问阿龟。
喉燥声气窒,经年无报辞。
及睹晨兴句,未吟先涕垂。
因兹涟涟际,一吐心中悲。
茫茫四海间,此苦唯君知。
去我四千里,使我告诉谁。
仰头向青天,但见雁南飞。
凭雁寄一语,为我达微之。
弦绝有续胶,树斩可接枝。
唯我中肠断,应无连得期。

Pronunciation

hé chén xīng yīn bào wèn guī ér

dōng dàn hán cǎn dàn , yún rì wú jīng huī 。
dāng cǐ suì mù gǎn , jiàn jūn chén xīng shī 。
jūn shī yì duō kǔ , kǔ zài xiōng yuǎn lí 。
wǒ kǔ bù zài yuǎn , chán mián gān yǔ pí 。
xī yuàn bìng shuāng fù , hòu chuáng gū zhí ér 。
huáng hūn yī tòng hòu , yè bàn yī qǐ shí 。
bìng yǎn liǎng xíng xuè , shuāi bìn wàn jīng sī 。
yān jué wǔ zàng mài , xiāo shèn bǎi hái zhī 。
shuāng mù shī yī mù , sì zhī duàn liǎng zhī 。
bù rú kè rán jìn , ān yòng bàn huó wéi 。
shuí wèi tú niè kǔ , tú niè gān rú yí 。
shuí wèi tāng huǒ rè , tāng huǒ lěng rú sī 。
qián shí jūn jì shī , yōu niàn wèn ā guī 。
hóu zào shēng qì zhì , jīng nián wú bào cí 。
jí dǔ chén xīng jù , wèi yín xiān tì chuí 。
yīn zī lián lián jì , yī tǔ xīn zhōng bēi 。
máng máng sì hǎi jiān , cǐ kǔ wéi jūn zhī 。
qù wǒ sì qiān lǐ , shǐ wǒ gào sù shuí 。
yǎng tóu xiàng qīng tiān , dàn jiàn yàn nán fēi 。
píng yàn jì yī yǔ , wéi wǒ dá wēi zhī 。
xián jué yǒu xù jiāo , shù zhǎn kě jiē zhī 。
wéi wǒ zhōng cháng duàn , yīng wú lián dé qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.