Traditional

和朝回與王煉師遊南山下

藹藹春景余,峨峨夏雲初。
躞蹀退朝騎,飄搖隨風裾。
晨從四丞相,入拜白玉除。
暮與一道士,山尋青溪居。
吏隱本齊致,朝野孰雲殊。
道在有中適,機忘無外虞。
但愧煙霄上,鸞鳳為吾徒。
又慚雲水間,鷗鶴不我疏。
坐傾數杯酒,臥枕一卷書。
興酣頭兀兀,睡覺心於於。
以此送日月,問師為何如。

Simplified

和朝回与王炼师游南山下

蔼蔼春景余,峨峨夏云初。
躞蹀退朝骑,飘摇随风裾。
晨从四丞相,入拜白玉除。
暮与一道士,山寻青溪居。
吏隐本齐致,朝野孰云殊。
道在有中适,机忘无外虞。
但愧烟霄上,鸾凤为吾徒。
又惭云水间,鸥鹤不我疏。
坐倾数杯酒,卧枕一卷书。
兴酣头兀兀,睡觉心于于。
以此送日月,问师为何如。

Pronunciation

hé zhāo huí yǔ wáng liàn shī yóu nán shān xià

ǎi ǎi chūn jǐng yú , é é xià yún chū 。
xiè dié tuì zhāo qí , piāo yáo suí fēng jū 。
chén cóng sì chéng xiāng , rù bài bái yù chú 。
mù yǔ yī dào shì , shān xún qīng xī jū 。
lì yǐn běn qí zhì , zhāo yě shú yún shū 。
dào zài yǒu zhōng shì , jī wàng wú wài yú 。
dàn kuì yān xiāo shàng , luán fèng wéi wú tú 。
yòu cán yún shuǐ jiān , ōu hè bù wǒ shū 。
zuò qīng shù bēi jiǔ , wò zhěn yī juàn shū 。
xīng hān tóu wù wù , shuì jué xīn yú yú 。
yǐ cǐ sòng rì yuè , wèn shī wéi hé rú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.