Traditional

和朝郎中揚子玩雪寄山陰嚴維

凝陰晦長箔,積雪滿通川。
征客寒猶去,愁人晝更眠。
謝家興詠日,漢將出師年。
聞有招尋興,隨君訪戴船。

Simplified

和朝郎中扬子玩雪寄山阴严维

凝阴晦长箔,积雪满通川。
征客寒犹去,愁人昼更眠。
谢家兴咏日,汉将出师年。
闻有招寻兴,随君访戴船。

Pronunciation

hé zhāo láng zhōng yáng zǐ wán xuě jì shān yīn yán wéi

níng yīn huì cháng bó , jī xuě mǎn tōng chuān 。
zhēng kè hán yóu qù , chóu rén zhòu gēng mián 。
xiè jiā xīng yǒng rì , hàn jiāng chū shī nián 。
wén yǒu zhāo xún xīng , suí jūn fǎng dài chuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.