Traditional

和朱使欣二首

南土多為寇,西江盡畏途。
山行阻篁竹,水宿礙萑蒲。
使越才應有,征蠻力豈無。
空傳人贈劍,不見虎銜珠。
江勢連山遠,天涯此夜愁。
霜空極天靜,寒月帶江流。
思起南征棹,文高北望樓。
自憐如墜葉,泛泛侶仙舟。

Simplified

和朱使欣二首

南土多为寇,西江尽畏途。
山行阻篁竹,水宿碍萑蒲。
使越才应有,征蛮力岂无。
空传人赠剑,不见虎衔珠。
江势连山远,天涯此夜愁。
霜空极天静,寒月带江流。
思起南征棹,文高北望楼。
自怜如坠叶,泛泛侣仙舟。

Pronunciation

hé zhū shǐ xīn èr shǒu

nán tǔ duō wéi kòu , xī jiāng jìn wèi tú 。
shān xíng zǔ huáng zhú , shuǐ sù ài huán pú 。
shǐ yuè cái yīng yǒu , zhēng mán lì qǐ wú 。
kōng chuán rén zèng jiàn , bù jiàn hǔ xián zhū 。
jiāng shì lián shān yuǎn , tiān yá cǐ yè chóu 。
shuāng kōng jí tiān jìng , hán yuè dài jiāng liú 。
sī qǐ nán zhēng zhào , wén gāo běi wàng lóu 。
zì lián rú zhuì yè , fàn fàn lǚ xiān zhōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.