Traditional

和李司錄喜雨詩

純陽實久亢。
雲漢乃昭回。
臨河沈璧玉。
夾道畫龍媒。
離光初繞電。
震氣始乘雷。
海童還碣石。
神女向陽臺。
雲逐魚鱗起。
渠隨龍骨開。
崩沙雜水去。
臥樹擁槎來。
嘉苗雙合穎。
熟稻再含胎。
屬此欣膏露。
逢君摛掞才。
愧乏瓊將玖。
無酬美且偲。

Simplified

和李司录喜雨诗

纯阳实久亢。
云汉乃昭回。
临河沉璧玉。
夹道画龙媒。
离光初绕电。
震气始乘雷。
海童还碣石。
神女向阳台。
云逐鱼鳞起。
渠随龙骨开。
崩沙杂水去。
卧树拥槎来。
嘉苗双合颖。
熟稻再含胎。
属此欣膏露。
逢君摛掞才。
愧乏琼将玖。
无酬美且偲。

Pronunciation

hé lǐ sī lù xǐ yǔ shī

chún yáng shí jiǔ kàng , yún hàn nǎi zhāo huí , lín hé chén bì yù , jiā dào huà lóng méi , lí guāng chū rào diàn , zhèn qì shǐ chéng léi , hǎi tóng huán jié shí , shén nǚ xiàng yáng tái , yún zhú yú lín qǐ , qú suí lóng gǔ kāi , bēng shā zá shuǐ qù , wò shù yōng chá lái , jiā miáo shuāng hé yǐng , shú dào zài hán tāi , shǔ cǐ xīn gāo lù , féng jūn chī shàn cái , kuì fá qióng jiāng jiǔ , wú chóu měi qiě cāi ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.