Traditional

和李澧州題韋開州經藏詩

既悟蓮花藏,須遺貝葉書。
菩提無處所,文字本空虛。
觀指非知月,忘筌是得魚。
聞君登彼岸,舍筏復何如?

Simplified

和李澧州题韦开州经藏诗

既悟莲花藏,须遗贝叶书。
菩提无处所,文字本空虚。
观指非知月,忘筌是得鱼。
闻君登彼岸,舍筏复何如?

Pronunciation

hé lǐ lǐ zhōu tí wéi kāi zhōu jīng cáng shī

jì wù lián huā cáng , xū yí bèi yè shū 。
pú tí wú chǔ suǒ , wén zì běn kōng xū 。
guān zhǐ fēi zhī yuè , wàng quán shì dé yú 。
wén jūn dēng bǐ àn , shè fá fù hé rú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.