Traditional

和楊六尚書喜兩弟漢公轉吳興,魯士賜章服,

華筵賀客日紛紛,劍外歡娛洛下聞。
朱紱寵光新照地,彤襜喜氣遠淩雲。
榮聯花萼詩難和,樂助塤篪酒易醺。
感羨料應知我意,今生此事不如君。

Simplified

和杨六尚书喜两弟汉公转吴兴,鲁士赐章服,

华筵贺客日纷纷,剑外欢娱洛下闻。
朱绂宠光新照地,彤襜喜气远凌云。
荣联花萼诗难和,乐助埙篪酒易醺。
感羡料应知我意,今生此事不如君。

Pronunciation

hé yáng liù shàng shū xǐ liǎng dì hàn gōng zhuǎn wú xīng , lǔ shì cì zhāng fú ,

huá yán hè kè rì fēn fēn , jiàn wài huān yú luò xià wén 。
zhū fú chǒng guāng xīn zhào dì , tóng chān xǐ qì yuǎn líng yún 。
róng lián huā è shī nán hé , lè zhù xūn chí jiǔ yì xūn 。
gǎn xiàn liào yīng zhī wǒ yì , jīn shēng cǐ shì bù rú jūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.