Traditional

和楊同州寒食乾坑會後,聞楊工部欲到,知予

夜飲歸常晚,朝眠起更遲。
舉頭中酒後,引手索茶時。
拂枕青長袖,欹簪白接蘺。
宿酲無興味,先是肺神知。

Simplified

和杨同州寒食乾坑会后,闻杨工部欲到,知予

夜饮归常晚,朝眠起更迟。
举头中酒后,引手索茶时。
拂枕青长袖,欹簪白接蘺。
宿酲无兴味,先是肺神知。

Pronunciation

hé yáng tóng zhōu hán shí qián kēng huì hòu , wén yáng gōng bù yù dào , zhī yú

yè yǐn guī cháng wǎn , zhāo mián qǐ gēng chí 。
jǔ tóu zhōng jiǔ hòu , yǐn shǒu suǒ chá shí 。
fú zhěn qīng cháng xiù , qī zān bái jiē lí 。
sù chéng wú xīng wèi , xiān shì fèi shén zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.