Traditional

和楊尚書罷相後夏日遊永安水亭兼招本曹楊侍

道行無喜退無憂,舒卷如雲得自由。
良冶動時為哲匠,巨川濟了作虛舟。
竹亭陰合偏宜夏,水檻風涼不待秋。
遙愛翩翩雙紫鳳,入同官署出同遊。

Simplified

和杨尚书罢相后夏日游永安水亭兼招本曹杨侍

道行无喜退无忧,舒卷如云得自由。
良冶动时为哲匠,巨川济了作虚舟。
竹亭阴合偏宜夏,水槛风凉不待秋。
遥爱翩翩双紫凤,入同官署出同游。

Pronunciation

hé yáng shàng shū bà xiāng hòu xià rì yóu yǒng ān shuǐ tíng jiān zhāo běn cáo yáng shì

dào xíng wú xǐ tuì wú yōu , shū juàn rú yún dé zì yóu 。
liáng yě dòng shí wéi zhé jiàng , jù chuān jì liǎo zuò xū zhōu 。
zhú tíng yīn hé piān yí xià , shuǐ jiàn fēng liáng bù dài qiū 。
yáo ài piān piān shuāng zǐ fèng , rù tóng guān shǔ chū tóng yóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.