Traditional

和楊師臯傷小姬英英

自從嬌騃一相依,共見楊花七度飛。
玳瑁床空收枕席,琵琶弦斷倚屏幃。
人間有夢何曾入,泉下無家豈是歸。
墳上少啼留取淚,明年寒食更沾衣。

Simplified

和杨师皋伤小姬英英

自从娇騃一相依,共见杨花七度飞。
玳瑁床空收枕席,琵琶弦断倚屏帏。
人间有梦何曾入,泉下无家岂是归。
坟上少啼留取泪,明年寒食更沾衣。

Pronunciation

hé yáng shī gāo shāng xiǎo jī yīng yīng

zì cóng jiāo sì yī xiāng yī , gòng jiàn yáng huā qī dù fēi 。
dài mào chuáng kōng shōu zhěn xí , pí pá xián duàn yǐ píng wéi 。
rén jiān yǒu mèng hé zēng rù , quán xià wú jiā qǐ shì guī 。
fén shàng shǎo tí liú qǔ lèi , míng nián hán shí gēng zhān yī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.