Traditional

和柳公權登齊雲樓

樓外春晴百鳥鳴,樓中春酒美人傾。
路旁花日添衣色,雲裏天風散珮聲。
向此高吟誰得意,偶來閑客獨多情。
佳時莫起興亡恨,遊樂今逢四海清。

Simplified

和柳公权登齐云楼

楼外春晴百鸟鸣,楼中春酒美人倾。
路旁花日添衣色,云里天风散珮声。
向此高吟谁得意,偶来闲客独多情。
佳时莫起兴亡恨,游乐今逢四海清。

Pronunciation

hé liǔ gōng quán dēng qí yún lóu

lóu wài chūn qíng bǎi niǎo míng , lóu zhōng chūn jiǔ měi rén qīng 。
lù páng huā rì tiān yī sè , yún lǐ tiān fēng sàn pèi shēng 。
xiàng cǐ gāo yín shuí dé yì , ǒu lái xián kè dú duō qíng 。
jiā shí mò qǐ xīng wáng hèn , yóu lè jīn féng sì hǎi qīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.