Traditional

和夢得夏至憶蘇州呈盧賓客

憶在蘇州日,常諳夏至筵。
粽香筒竹嫩,炙脆子鵝鮮。
水國多臺榭,吳風尚管弦。
每家皆有酒,無處不過船。
交印君相次,褰帷我在前。
此鄉俱老矣,東望共依然。
洛下麥秋月,江南梅雨天。
齊雲樓上事,已上十三年。

Simplified

和梦得夏至忆苏州呈卢宾客

忆在苏州日,常谙夏至筵。
粽香筒竹嫩,炙脆子鹅鲜。
水国多台榭,吴风尚管弦。
每家皆有酒,无处不过船。
交印君相次,褰帷我在前。
此乡俱老矣,东望共依然。
洛下麦秋月,江南梅雨天。
齐云楼上事,已上十三年。

Pronunciation

hé mèng dé xià zhì yì sū zhōu chéng lú bīn kè

yì zài sū zhōu rì , cháng ān xià zhì yán 。
zòng xiāng tǒng zhú nèn , zhì cuì zǐ é xiān 。
shuǐ guó duō tái xiè , wú fēng shàng guǎn xián 。
měi jiā jiē yǒu jiǔ , wú chǔ bù guò chuán 。
jiāo yìn jūn xiāng cì , qiān wéi wǒ zài qián 。
cǐ xiāng jù lǎo yǐ , dōng wàng gòng yī rán 。
luò xià mài qiū yuè , jiāng nán méi yǔ tiān 。
qí yún lóu shàng shì , yǐ shàng shí sān nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.