Traditional

和夢得洛中早春見贈七韻

眾皆賞春色,君獨憐春意。
春意竟如何,老夫知此味。
燭余減夜漏,衾暖添朝睡。
恬和臺上風,虛潤池邊地。
開遲花養艷,語懶鶯含思。
似訝隔年齋,如勸迎春醉。
何日同宴遊,心期二月二。

Simplified

和梦得洛中早春见赠七韵

众皆赏春色,君独怜春意。
春意竟如何,老夫知此味。
烛余减夜漏,衾暖添朝睡。
恬和台上风,虚润池边地。
开迟花养艳,语懒莺含思。
似讶隔年斋,如劝迎春醉。
何日同宴游,心期二月二。

Pronunciation

hé mèng dé luò zhōng zǎo chūn jiàn zèng qī yùn

zhòng jiē shǎng chūn sè , jūn dú lián chūn yì 。
chūn yì jìng rú hé , lǎo fū zhī cǐ wèi 。
zhú yú jiǎn yè lòu , qīn nuǎn tiān zhāo shuì 。
tián hé tái shàng fēng , xū rùn chí biān dì 。
kāi chí huā yǎng yàn , yǔ lǎn yīng hán sī 。
sì yà gé nián zhāi , rú quàn yíng chūn zuì 。
hé rì tóng yàn yóu , xīn qī èr yuè èr 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.