Traditional

和樊使君登潤州城樓

山城迢遞敞高樓,露冕吹鐃居上頭。
春草連天隨北望,夕陽浮水共東流。
江田漠漠全吳地,野樹蒼蒼故蔣州。
王粲尚為南郡客,別來何處更銷憂。

Simplified

和樊使君登润州城楼

山城迢递敞高楼,露冕吹铙居上头。
春草连天随北望,夕阳浮水共东流。
江田漠漠全吴地,野树苍苍故蒋州。
王粲尚为南郡客,别来何处更销忧。

Pronunciation

hé fán shǐ jūn dēng rùn zhōu chéng lóu

shān chéng tiáo dì chǎng gāo lóu , lù miǎn chuī náo jū shàng tóu 。
chūn cǎo lián tiān suí běi wàng , xī yáng fú shuǐ gòng dōng liú 。
jiāng tián mò mò quán wú dì , yě shù cāng cāng gù jiǎng zhōu 。
wáng càn shàng wéi nán jùn kè , bié lái hé chǔ gēng xiāo yōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.