Traditional

和樊潤州秋日登城樓

露冕臨平楚,寒城帶早霜。
時同借河內,人是臥淮陽。
積水澄天塹,連山入帝鄉。
因高欲見下,非是愛秋光。

Simplified

和樊润州秋日登城楼

露冕临平楚,寒城带早霜。
时同借河内,人是卧淮阳。
积水澄天堑,连山入帝乡。
因高欲见下,非是爱秋光。

Pronunciation

hé fán rùn zhōu qiū rì dēng chéng lóu

lù miǎn lín píng chǔ , hán chéng dài zǎo shuāng 。
shí tóng jiè hé nèi , rén shì wò huái yáng 。
jī shuǐ chéng tiān qiàn , lián shān rù dì xiāng 。
yīn gāo yù jiàn xià , fēi shì ài qiū guāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.