Traditional

和武相公感韋令公舊池孔雀

索莫少顏色,池邊無主禽。
難收帶泥翅,易結著人心。
頂毳落殘碧,尾花銷暗金。
放歸飛不得,雲海故巢深。

Simplified

和武相公感韦令公旧池孔雀

索莫少颜色,池边无主禽。
难收带泥翅,易结著人心。
顶毳落残碧,尾花销暗金。
放归飞不得,云海故巢深。

Pronunciation

hé wǔ xiāng gōng gǎn wéi líng gōng jiù chí kǒng què

suǒ mò shǎo yán sè , chí biān wú zhǔ qín 。
nán shōu dài ní chì , yì jié zhù rén xīn 。
dǐng cuì luò cán bì , wěi huā xiāo àn jīn 。
fàng guī fēi bù dé , yún hǎi gù cháo shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.