Traditional

和汴州令狐相公,新於郡內栽竹百竿,拆壁開

梁園修竹舊傳名,園廢年深竹不生。
千畝荒涼尋未得,百竿青翠種新成。
墻開乍見重添興,窗靜時聞別有情。
煙葉蒙籠侵夜色,風枝蕭颯欲秋聲。
更登樓望尤堪重,千萬人家無一莖。

Simplified

和汴州令狐相公,新于郡内栽竹百竿,拆壁开

梁园修竹旧传名,园废年深竹不生。
千亩荒凉寻未得,百竿青翠种新成。
墙开乍见重添兴,窗静时闻别有情。
烟叶蒙笼侵夜色,风枝萧飒欲秋声。
更登楼望尤堪重,千万人家无一茎。

Pronunciation

hé biàn zhōu líng hú xiāng gōng , xīn yú jùn nèi zāi zhú bǎi gān , chāi bì kāi

liáng yuán xiū zhú jiù chuán míng , yuán fèi nián shēn zhú bù shēng 。
qiān mǔ huāng liáng xún wèi dé , bǎi gān qīng cuì zhǒng xīn chéng 。
qiáng kāi zhà jiàn zhòng tiān xīng , chuāng jìng shí wén bié yǒu qíng 。
yān yè mēng lóng qīn yè sè , fēng zhī xiāo sà yù qiū shēng 。
gēng dēng lóu wàng yóu kān zhòng , qiān wàn rén jiā wú yī jīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.