Traditional

和河南鄭尹新歲對雪

白雪吟詩鈴閣開,故情新興兩裴回。
昔經勤苦照書卷,今助歡娛飄酒杯。
楚客難酬郢中曲,吳公兼占洛陽才。
銅街金谷春知否,又有詩人作尹來。

Simplified

和河南郑尹新岁对雪

白雪吟诗铃阁开,故情新兴两裴回。
昔经勤苦照书卷,今助欢娱飘酒杯。
楚客难酬郢中曲,吴公兼占洛阳才。
铜街金谷春知否,又有诗人作尹来。

Pronunciation

hé hé nán zhèng yǐn xīn suì duì xuě

bái xuě yín shī líng gé kāi , gù qíng xīn xīng liǎng péi huí 。
xī jīng qín kǔ zhào shū juàn , jīn zhù huān yú piāo jiǔ bēi 。
chǔ kè nán chóu yǐng zhōng qū , wú gōng jiān zhān luò yáng cái 。
tóng jiē jīn gǔ chūn zhī fǒu , yòu yǒu shī rén zuò yǐn lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.