Traditional

和淮南公聽琴聞弦斷詩

嗣宗看月夜。
中散對行雲。
一弦雖獨韻。
猶足動文君。

Simplified

和淮南公听琴闻弦断诗

嗣宗看月夜。
中散对行云。
一弦虽独韵。
犹足动文君。

Pronunciation

hé huái nán gōng tīng qín wén xián duàn shī

sì zōng kàn yuè yè , zhōng sàn duì xíng yún , yī xián suī dú yùn , yóu zú dòng wén jūn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.