Traditional

和渭北劉大夫借便秋遮虜寄朝中親友

巨鎮為邦屏,全材作國禎。
韜鈐漢上將,文墨魯諸生。
豹虎關西卒,金湯渭北城。
寵深初受棨,威重正揚兵。
陣占山河布,軍諳水草行。
夏苗侵虎落,宵遁失蕃營。
雲隊攢戈戟,風行卷旆旌。
堠空烽火滅,氣勝鼓鼙鳴。
胡馬辭南牧,周師罷北征。
回頭問天下,何處有攙槍?

Simplified

和渭北刘大夫借便秋遮虏寄朝中亲友

巨镇为邦屏,全材作国祯。
韬钤汉上将,文墨鲁诸生。
豹虎关西卒,金汤渭北城。
宠深初受棨,威重正扬兵。
阵占山河布,军谙水草行。
夏苗侵虎落,宵遁失蕃营。
云队攒戈戟,风行卷旆旌。
堠空烽火灭,气胜鼓鼙鸣。
胡马辞南牧,周师罢北征。
回头问天下,何处有搀枪?

Pronunciation

hé wèi běi liú dà fū jiè biàn qiū zhē lǔ jì zhāo zhōng qīn yǒu

jù zhèn wéi bāng píng , quán cái zuò guó zhēn 。
tāo qián hàn shàng jiāng , wén mò lǔ zhū shēng 。
bào hǔ guān xī zú , jīn tāng wèi běi chéng 。
chǒng shēn chū shòu qǐ , wēi zhòng zhèng yáng bīng 。
zhèn zhān shān hé bù , jūn ān shuǐ cǎo xíng 。
xià miáo qīn hǔ luò , xiāo dùn shī fán yíng 。
yún duì zǎn gē jǐ , fēng xíng juàn pèi jīng 。
hòu kōng fēng huǒ miè , qì shèng gǔ pí míng 。
hú mǎ cí nán mù , zhōu shī bà běi zhēng 。
huí tóu wèn tiān xià , hé chǔ yǒu chān qiāng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.