Traditional

和炅法師遊昆明池詩 一

遊客重相歡。
連鑣出上蘭。
值泉傾蓋飲。
逢花駐馬看。
平湖泛玉舳。
高堰歇金鞍。
半道聞荷氣。
中流覺水寒。

Simplified

和炅法师游昆明池诗 一

游客重相欢。
连镳出上兰。
值泉倾盖饮。
逢花驻马看。
平湖泛玉舳。
高堰歇金鞍。
半道闻荷气。
中流觉水寒。

Pronunciation

hé jiǒng fǎ shī yóu kūn míng chí shī yī

yóu kè zhòng xiāng huān , lián biāo chū shàng lán , zhí quán qīng gài yǐn , féng huā zhù mǎ kàn , píng hú fàn yù zhú , gāo yàn xiē jīn ān , bàn dào wén hé qì , zhōng liú jué shuǐ hán ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.