Traditional

和炅法師遊昆明池詩 二

秋光麗晚天。
鹢舸泛中川。
密菱障浴鳥。
高荷沒釣船。
碎珠縈斷菊。
殘絲繞折蓮。
落花催鬥酒。
棲烏送一弦。

Simplified

和炅法师游昆明池诗 二

秋光丽晚天。
鹢舸泛中川。
密菱障浴鸟。
高荷没钓船。
碎珠萦断菊。
残丝绕折莲。
落花催斗酒。
栖乌送一弦。

Pronunciation

hé jiǒng fǎ shī yóu kūn míng chí shī èr

qiū guāng lì wǎn tiān , yì gě fàn zhōng chuān , mì líng zhàng yù niǎo , gāo hé méi diào chuán , suì zhū yíng duàn jú , cán sī rào zhē lián , luò huā cuī dǒu jiǔ , qī wū sòng yī xián ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.