Traditional

和王內史從駕狩詩

冬狩出離宮。
還過獵武功。
澗橫偏礙馬。
山虛絕響弓。
更嬴承落鴈。
韓盧鬬蟄熊。
猶開三面網。
誰肯一山重。

Simplified

和王内史从驾狩诗

冬狩出离宫。
还过猎武功。
涧横偏碍马。
山虚绝响弓。
更嬴承落鴈。
韩卢鬬蛰熊。
犹开三面网。
谁肯一山重。

Pronunciation

hé wáng nèi shǐ cóng jià shòu shī

dōng shòu chū lí gōng , huán guò liè wǔ gōng , jiàn héng piān ài mǎ , shān xū jué xiǎng gōng , gēng yíng chéng luò yàn , hán lú dòu zhé xióng , yóu kāi sān miàn wǎng , shuí kěn yī shān zhòng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.